1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatoma naudojimosi internetine svetaine vestuviukarstine.lt tvarka (toliau – Vestuviukarstine.lt), taip pat Vestuviukarstine.lt vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.
1.2. Vestuviukarstine.lt tvarko ir administruoja Rimgaudas Pazniokas, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą Nr. 656421 (toliau - Valdytojas).
1.3. Vestuviukarstine.lt vartotojams suteikiama galimybė peržiūrėti šventinės aprangos salonų, susijusių paslaugų teikėjų (toliau – Tiekėjai) informaciją apie siūlomus objektus/paslaugas (toliau - Asortimentas), įkelti asmeninių fotosesijų galerijas, išsakyti savo nuomonę diskusijose, naudotis kitomis svetainėje teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Vestuviukarstine.lt vartotojas yra asmuo, norintis peržiūrėti Asortimentą ar bet kokia kita forma naudojantis Vestuviukarstine.lt (toliau - Vartotojas).
1.4. Vartotojas sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Vestuviukarstine.lt. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Vestuviukarstine.lt.
1.5. Valdytojas tik teikia technines priemones informacijos patalpinimui Vestuviukarstine.lt ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
1.6. Valdytojas turi teisę vienašališkai keisti Vestuviukarstine.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

2. Reikalavimai Vartotojų, Tiekėjų talpinamos informacijos turiniui, formai bei kitos informacijos talpinimo Vestuviukarstine.lt svetainėje sąlygos
2.1. Patalpindamas informaciją, Vartotojas/Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už jos turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.
2.2. Vartotojui/Tiekėjui draudžiama:
2.2.1. Vestuviukarstine.lt aplinkose pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų;
2.2.2. Reklamuoti, skelbti informaciją, kurioje minimi su Valdytoju tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba jų prekės ir(ar) paslaugos. Tokia informacija/nuorodos gali būti šalinamos.
2.3. Draudžiama naudotis Vestuviukarstine.lt svetaine neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:
2.3.1 pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą Vestuviukarstine.lt svetainėje turinio, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir t.t.);
2.3.2. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą Vestuviukarstine.lt svetainėje turinio, kuris būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves;
2.3.3. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą Vestuviukarstine.lt svetainėje turinio, kuris keltų grėsmę svetainės ar jos duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.).


3. Taisyklių pažeidimo pasekmės
3.1. Patalpindamas informaciją, Vartotojas/Tiekėjas privalo laikytis Vestuviukarstine.lt svetainėje pateiktų instrukcijų ir šių Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Valdytojas turi teisę informaciją, neatitinkančią Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Vartotojams.
3.2. Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, Vartotojas/Tiekėjas informuojamas registracijos metu nurodytu el. paštu ar kitais pateiktais kontaktiniais duomenimis (jei el. pašto adresas nenurodytas). Šiame punkte nurodyta Valdytojo teisė neatleidžia Vartotojo/Tiekėjo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams.
3.3. Be atskiro įspėjimo Valdytojas gali atlikti nedidelius Vartotojo/Tiekėjo pateiktos informacijos redagavimo veiksmus, siekiant užtikrinti tinkamą informacijos pateikimą interneto svetainėje.
3.4. Valdytojas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar naudojimąsi Internetinės svetainės paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.


4. Atsakomybės apribojimas
4.1. Valdytojas atsako tik už informacijos techninį patalpinimą į Vestuviukarstine.lt, jei pastaroji atitinka visus Taisyklių reikalavimus, ir šios svetainės duomenų bazės techninį palaikymą.
4.2. Valdytojas neatsako už Vartotojo/Tiekėjo pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Valdytojas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl informacijos turinio ir (ar) jų patalpinimo Vestuviukarstine.lt.
4.3. Laikoma, kad naudojimasis Vestuviukarstine.lt vykdomas nepriekaištingai, jei Vestuviukarstine.lt svetaine ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus. Valdytojas neatsako už Vestuviukarstine.lt ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti.
4.4. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio naudojimą. Valdytojas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.


5. Asmens duomenų apsauga
5.1. Vartotojas internetinėje svetainėje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, pareiškia, kad jis pateikia savo asmens duomenis patalpinimui internetinėje svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu internetinės svetainės duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos. Vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis (tel.nr., el.p. adresą ir kt.) internetinėje svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami rekvizituose, kontaktuose).
5.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams. Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei svetainės duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje tikslu.
5.3. Vartotojas patvirtina, kad jo internetinėje svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi.
5.4. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Vartotojas visus prašymus Valdytojui, susijusius su Vartotojo asmens duomenų apsauga, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą bendruoju el. paštu, nurodytu internetinės svetainės kontaktuose).
5.5. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
5.6. Valdytojas įsipareigoja neteikti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.
5.7. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Valdytojui teisę siųsti Vartotojui Valdytojo paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Valdytoją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.


6. Intelektinės nuosavybės teisės
6.1. Valdytojas yra visų teisių į Vestuviukarstine.lt turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Vestuviukarstine.lt, yra Valdytojo nuosavybė arba Valdytojas turi teisę jais naudotis.
6.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Vestuviukarstine.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Valdytojo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams/Tiekėjams jų informacijos talpinimo atžvilgiu.
6.3. Vartotojas/Tiekėjas sutinka, kad Valdytojas turi teisę panaudoti jo pateiktą informaciją reklaminiais tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo/Tiekėjo informacijos. Vartotojas/Tiekėjas sutinka, kad jo publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Internetinės svetainės duomenų bazės dalimi, Valdytojo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Valdytojas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Vartotojo/Tiekėjo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui/Tiekėjui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.


7. Taikytina teisė
7.1. Internetinės svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.
 
Šventinės aprangos salonai